Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żninie


Idź do treści

ZAKRES DZIALANIA

KIEROWNICTWO

Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

Do zadań Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego należy w szczególności:

 • zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych poprzez stały monitoring sytuacji epidemiologicznej, bieżący nadzór nad placówkami medycznymi i punktami szczepień ochronnych;
 • przeprowadzanie wywiadów epidemiologicznych w przypadku wybranych chorób zakaźnych;
 • opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, w tym zbiorowych ognisk zatruć pokarmowych;
 • systematyczna analiza sytuacji epidemiologicznej poprzez prowadzenie bieżącej analizy zapadalności na choroby zakaźne;
 • nadzór epidemiologiczny nad osobami zakażonymi wirusem zapalenia wątroby typu A, B i C oraz pałeczkami Salmonella i Shigella i osobami z kontaktu;
 • nadzór nad wykonawstwem szczepień w placówkach medycznych, prowadzeniem dokumentacji szczepień i gospodarką preparatami szczepionkowymi;
 • prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu szczepionek oraz sporządzanie zbiorczych zapotrzebowań na szczepionki i sprawozdań z wykonanych szczepień;
 • przeprowadzanie kontroli sanitarnych w placówkach medycznych publicznych i niepublicznych połączone z pobieraniem do badań próbek bakteriologicznych na jałowość i czystość oraz próbek środków dezynfekcyjnych;
 • współdziałanie z Inspekcją Weterynaryjną w opracowywaniu ognisk chorób zakaźnych odzwierzęcych;
 • Wykonywanie prac związanych z rejestracją chorób zakaźnych: opracowywanie i analiza danych statystycznych dotyczących chorób zakaźnych i pasożytniczych.


Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Do zadań Sekcji Nadzoru Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży środków spożywczych;
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji i obrotu przedmiotami użytku oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi;
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad jakością żywienia ludzi w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i otwartego;
 • ocena jakości zdrowotnej środków spożywczych, substancji dodatkowych oraz używek produkowanych i sprzedawanych na terenie objętym nadzorem;
 • udział w likwidacji i opracowywaniu ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych;
 • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością przywożonymi z państw nie będącymi członkami Unii Europejskiej lub wywożonych do nich;
 • współdziałanie w zakresie sprawowania nadzoru z Inspekcją Weterynaryjną, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego nadzoru nad przestrzeganiem warunków zdrowotnych żywności i żywienia;
 • pobieranie do badań laboratoryjnych prób środków spożywczych;
 • nadzór higieniczny nad blokami żywienia w placówkach oświatowo- wychowawczych;
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach i środkach żywienia RASFF.


Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

Do zadań Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi należy w szczególności:

 • monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- działalność próbobiorcza,
- dokonywanie ocen analizy jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów,
- informowanie konsumentów o jakości wody,
- wydawanie zgody na stosowanie materiałów, wyrobów i preparatów używanych w instalacjach i urządzeniach wodnych;

 • nadzór nad czystością wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz nad stanem sanitarnym terenów zielonych:

- działalność próbobiorcza,
- kontrola stanu sanitarnego;

 • nadzór nad stanem sanitarnym i jakością wody w basenach kąpielowych i pływalniach;
 • nadzór nad przestrzeganiem właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego obiektów użyteczności publicznej, zakładów opieki zdrowotnej, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i solariów oraz środków transportu;
 • nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odpadami w kontrolowanych zakładach i obiektach;
 • wydawanie opinii dotyczących przeprowadzania i organizowania imprez masowych;
 • nadzór nad wykonywaniem ekshumacji oraz przewożeniem zwłok i szczątków;
 • załatwianie skarg ludności dotyczących głównie złego stanu sanitarno-porządkowego posesji oraz ochrony mieszkańców przed hałasem.


Stanowisko ds. Prewencji Chorób Zawodowych

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Prewencji Chorób Zawodowych należy w szczególności:

 • zapobieganie powstaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy,
 • kontrola przestrzegania przepisów określających warunki zdrowotne środowiska pracy;
 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wywozu i przywozu oraz obrotu prekursorami narkotykowymi kategorii 2 i 3;
 • kontrola przestrzegania kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyrobyprzepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin, produktówbiobójczych, detergentów;
 • kontrola zakładów pracy w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki;
 • kontrola zakładów pracy stosujących w działalności zawodowej substancje chemiczne i ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy;
 • kontrola przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
 • kontrola przestrzegania zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczychlub nowych substancji psychoaktywnych; przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczących prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzania do obrotu nowej substancji psychoaktywnej, w tym w postaci mieszaniny lub w wyrobie;
 • prowadzenie postępowań w sprawach chorób zawodowych;
 • sporządzanie ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej.Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Higieny Dzieci i Młodzieży w szczególności należy:

 • sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym i technicznym:

-placówek oświatowo-wychowawczych takich jak: żłobki, przedszkola, szkoły, internaty, placówki pracy pozaszkolnej, warsztaty szkolne,
- placówek opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapii,

 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem prawidłowych warunków nauczania i wychowania, w tym:

- egzekwowanie zakazu palenia tytoniu na terenie placówek,
- higieniczna ocena dostosowania mebli do wzrostu dzieci i młodzieży
- pomiar uczniów, stolików i krzeseł,
- pomiary natężenia oświetlenia sztucznego w salach zajęć dzieci i młodzieży,
- higieniczna ocena planów lekcji,
- kontrola pracowni komputerowych w odniesieniu do minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska wyposażone w monitory ekranowe,
- nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi w szkolnych pracowniach chemicznych.

 • ocenę przygotowania placówek do nowego roku szkolnego.
 • sprawowanie nadzoru nad działalnością placówek sezonowych (wypoczynku letniego i zimowego).Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego.Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy w szczególności:

 • uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego;
 • wydawanie opinii odnośnie konieczności sporządzania raportów o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i określania ich zakresów;
 • ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • kontrola obiektów w trakcie ich budowy, przebudowy, rozbudowy pod względem zgodności jej realizacji z zatwierdzoną dokumentacją;
 • uczestniczenie w czynnościach odbiorowych obiektów rozpoczynających i zmieniających swoją działalność.Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy w szczególności:

 • nadzór i ocena działalności oświatowo- zdrowotnej prowadzonej przez placówki służby zdrowia i placówki oświatowo- wychowawcze ;
 • organizowanie narad, odpraw i szkoleń koordynatorów lokalnych i pracowników pionów współpracujących
 • współpraca z właściwymi instytucjami i organizacjami społecznymi, prasą i telewizją w zakresie działalności zdrowotnej, min. konkursy, zawody itp.;
 • zabezpieczenie pomocy dydaktycznej, np. ulotki , kasety, płyty, filmy, oraz czuwanie nad ich odpowiednim wykorzystaniem;
 • prowadzenie poradnictwa metodycznego pracy oświatowo- zdrowotnej na miejscu i w terenie oraz udzielanie pomocy pionom współpracującym w organizowaniu akcji oświatowo- zdrowotnych;
 • dystrybucja materiałów informacyjno- edukacyjnych;
 • wdrażanie, monitorowanie i ocena realizacji ogólnopolskich programów edukacyjnych w placówkach oświatowych i opieki zdrowotnej.

AKTUALNOŚCI | KIEROWNICTWO | DO POBRANIA | KOMUNIKATY | GALERIA | KONTAKT | RODO | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego